A jelentkezési határidő lejártáig:

Szabályzat

A verseny elsődleges célja a kulturált párlat és pálinkafogyasztás népszerűsítése Erdélyben, különös figyelemmel az évszázados hagyományokra és a jelenkor minőségi követelményeire. A verseny nevezői olyan részletes visszajelzést kapnak az általuk nevezett minták érzékszervi tulajdonságairól, amelyet a bírálatban kiemelt nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező minősítők készítenek el. További feladat az üzleti kategória marketingeszközökkel való támogatása, kereskedelmi lehetőségeinek növelése, valamint az egyéni kategóriában a minőségi előállítás szándékának erősítése.

Rendező: Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny Erdély – Csíkszereda, 2024. (továbbiakban: Verseny) Rendezője a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete.

A Verseny pénzügyi lebonyolítója: A Verseny pénzügyi lebonyolítója a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, bankszámlaszáma: RO12OTPV260001150626RO01, OTP Bank.

Felhívás: A Rendező a jelen szabályzatban nem szabályozott feltételeket (mint pl.: a lebonyolítás helyszínei, nevezési határidő, nevezési díj) külön Felhívásban teszi közzé.

Nevező: A párlatot és/vagy pálinkát előállító és/vagy forgalmazó üzleti vállalkozás, a párlatot előállító magánfőző, vagy bérfőzdében előállíttató magánszemély, aki Mintát nevez be a Versenyre.

Minta: A Nevezők mindazon párlatai, amelyek megfelelnek az előállítás helye szerinti állam hatályos normatíváinak, valamint azok a pálinkák, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és Tanács 2019/787 (2019. április 17.) Rendeletének földrajzi árujelzők oltalma alá tartozó pálinka és törkölypálinka előírásainak.

Online nevezési felület: A 2024. évi ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny Erdély – Csíkszereda, 2024 versenyre való jelentkezéshez kötelezően kitöltendő az online nevezési felület, mely a Minta és a Nevező azonosítására szolgál. Ezen felület a verseny honlapján, a www.akovita.ro oldalon érhető el.

Elnökség: A jelen szabályzat szerinti feladatokra felkért szakemberekből álló testület, melynek tagjai külön felhívásban kerülnek megnevezésre.

Előkészítő Bizottság tagjai: A Verseny Elnöke nevezi ki.

Technikai személyzet: A Versenyen közreműködő mindazon személyek, akik szakértelmükkel és munkájukkal biztosítják a Verseny technikai lebonyolítását.

Minősítő: Olyan szakember, aki kellő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik a párlatok és/vagy pálinkák érzékszervi minősítése terén.

Minősítő Bizottság (röviden MB): A Versenyre a Verseny Elnöksége által felkért Minősítőkből álló testület, melynek feladata a nevezett minták érzékszervi minősítése (továbbiakban: MB).

A Verseny Csúcs Zsűrije: A Verseny Elnöksége jelöli ki, olyan pálinkabíráló szakemberek lehetnek, akik nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek és korrektül felül tudnak bírálni egy tételt, amelyre az alapbírálatban nem született egységes döntés.

Az online bírálati felület ismertetése: A Versenyt megelőzően megtartott olyan felkészítő esemény, ahol a Minősítőket felkészítjük az új számítógépes szoftveres rendszer használatára.

Érzékszervi minősítés: A Versenyre nevezett minták Minősítők által történő minősítése.

Analitikai vizsgálat: A Versenyre nevezett minták a Rendező által a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti vizsgálata. 

A Verseny helyszínét a Rendező választja ki, amelyet Felhívásban tesz közzé.

A Verseny érzékszervi minősítésének időpontját a Rendező határozza meg, amelyet Felhívásban tesz közzé.

A Verseny érzékszervi minősítései nyilvánosak, de ez a nyilvánosság nem zavarhatja az érzékszervi minősítés menetét, annak hitelességét.

A Verseny eredményhirdetésének helyszínét és időpontját a Rendező jelöli ki, amelyet Felhívásban tesz közzé. 

A Nevezőknek az

Üzleti kategóriában min. 2 (kettő) palack 0,35 liter kereskedelmi mintát – mintánként minimum 0,7 liter összmennyiséget -,

Egyéni kategóriában mintánként minimum 0,5 liter összmennyiséget kell beküldeni a nevezés helyszínére.

A nevezési díj értékét és megfizetésének módját a Rendező határozza meg, melyet a Nevezőknek Mintánként be kell fizetniük a Felhívásban közzétett formában.

A nevezési díj értékét és megfizetésének módját a Rendező határozza meg, melyet a Nevezőknek Mintánként be k

 • A Nevezés helyét és határidejét a Rendező határozza meg, melyet külön Felhívásban tesz közzé.
 • A Mintákat személyesen, postán vagy csomagküldő szolgálattal lehet a Nevezés helyszínére eljuttatni.
 • A nevezés akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben megfelel a nevezésre vonatkozó feltételeknek.
 • Kizárásra kerülhet az a minta a versenyből, amely az online nevezési felület kitöltése nélkül kerül átadásra, vagy a minta (és annak címkéje) nem azonos adatokat tartalmaz, vagy mennyiségileg nem felel meg a nevezési feltételnek.
A Verseny szervezését, lebonyolítását, a jelen szabályzat betartását az Elnökség felügyeli.
 • Az Elnökségi feladatok ellátására megbízás útján kerül sor.
 • Az Elnökség tagjait a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete kéri fel, illetve jelöli ki és bízza meg. Személyük megnevezése a Felhívásban kerül közzétételre.
 • Az Elnökség megbízatása a következő évi Verseny meghirdetéséig tart.
 • Az Elnökség tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes elkötelezettséggel tartoznak a Verseny meghirdetésétől a lezárásig.
 • Az Elnökség tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést, indokolt esetben a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete adhat, határozattal.
 • Az Elnökség tagjai a Versenyen érzékszervi bírálatot nem végeznek.
 • Gondoskodik a Verseny személyi és technikai feltételeinek meglétéről,
 • megfelelő számú és szakértelmű személyzet biztosításáról,
 • megfelelő elektronikai eszközök biztosításáról (nevezések, eredmények nyilvántartásához, minősítések elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításával).
 • Megnyitja és bezárja a Versenyt,
 • folyamatosan felügyeli a lebonyolítását, annak meghirdetésétől az után követés megtörténtéig.

A Verseny Elnöksége felkéri a Verseny Előkészítő Bizottságának a Tagjait.
A Verseny Elnöksége által készített szakmai szempontokat figyelembe vevő tervezet alapján:

 • összeállítja a Verseny lebonyolítására vonatkozó tematikus rendet,
 • összeállítja a Verseny tematikus kóstolási rendjének vázlatát.

A Verseny Előkészítő Bizottságának javaslata alapján a Versenyről kizárja azon Mintákat, amelyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglaltaknak.

 • A Verseny érzékszervi minősítés lezárását követően haladéktalanul összegzi az eredményeket és jegyzőkönyvbe foglalja.
 • A Rendező által felkért formában részt vesz a promócióban.
Az Elnökség által felkért szakértőkből álló testület. Az Előkészítő Bizottság tagjainak megbízatása az eredményhirdetés befejezéséig tart.
A Versenyre nevezett Minták érzékszervi minősítését a Minősítők végzik. A Versenyen az érzékszervi minősítést végző Minősítők munkájukat a Verseny Elnöksége irányítja.
 • A Kiértékelő Bizottság tagjait a Verseny Elnöksége kéri fel a feladatok ellátására.
 • A Kiértékelő Bizottság tagjainak feladata a számítógépes szoftver által megjelölt minták sorszámának listázása, amelyek esetében az alapbírálat során nem születetett konszenzus, valamint a lista eljuttatása az Előkészítő Bizottsághoz.
 • A Kiértékelő Bizottság további feladata a már végleges minősítést elérő tételek szöveges értékelésének az átnézése, esetleges fogalmazási és helyesírási hibák kijavítása anélkül, hogy az adott értékelés eredménye (pontszáma) megváltozna.
 • A Kiértékelő Bizottság megbízatása a Verseny eredményhirdetésének befejezéséig tart.
 • A Kiértékelő Bizottság tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben az Elnökség adhat.
A Verseny lebonyolításához, a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmailag felkészült és elégséges számú Technikai személyzet biztosítása az Elnökség feladata.
 • A Verseny általános felszolgálói és kiszolgálói feladatok ellátása.
 • A Versenyen a minták felszolgálása, a használt poharak leszedése, a tiszta poharak biztosítása, a bírálói asztalok rendezése.
 • A Technikai személyzet tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben az Elnökség adhat.
A Versenyre nevezett Minták analitikai vizsgálatát egyszerű vizsgálati módszerekkel a Rendező megbízásából a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának Élelmiszertudományi Tanszéke végzi el. A Rendező a versenyre nevezett Mintákból szúrópróbaszerűen választja ki a vizsgálat alá vonandó Mintákat.
 • etilalkohol tartalom,
 • metilalkohol tartalom,
 • ciánhidrogén tartalom,
 • réztartalomra.

Az Érzékszervi minősítés során valamennyi Minősítő az általa vizsgált Mintákról a bírálatot számítógépes szoftverrel végzi el, melyen saját szakmai véleményét fogalmazza meg.

Az online bírálati felületen a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • a Minta sorszáma,
 • a versenykategória Fő- és Alkategória szerinti megnevezésben,
 • a párlat/pálinka fajtája faj, illetve — amennyiben a nevező a nevezésen és a csomagoláson feltüntette – fajta megnevezéssel, de egyedi megnevezések nem szerepelhetnek benne,
 • alkoholfok.
 • A párlatok/pálinkák a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének megrendelésére fejlesztett számítógépes szoftverének 20 pontos bírálati rendszerével lesznek minősítve. Minden egyes tételt min. négy MB tag fog egyénileg minősíteni, amelyről páros bizottságban fognak döntést hozni.
 • Amennyiben a két bizottság között érem határon belüli különbség születik a pozitív szemlélet értelmében a nagyobb pontszámú bizottság értékelése lesz a tétel végső eredménye.
 • Amennyiben érem különbség születik az adott tételről a két bizottság között, akkor további három MB tag (ebben az esetben Csúcs Zsűri) fog végső döntést hozni.
 • A minősítés közben a széles körű szakmai követelmények szerinti „pozitív bírálatot” kell alkalmazni, amely azt jelenti, hogy a Minták esetében pozitív illat, íz, és harmónia jellemzőket pontokban megnyilvánultan jutalmazni kell.
 • Az indokolásban alkalmazni kell azokat a szakkifejezéseket, amelyekkel az egyes tulajdonságok pontosan körülírhatóak.
 • A minősítés értékének megfelelően min. 2 mondatot kell tartalmazzon minden egyes szöveges értékelés, amennyiben magasabb értékelést ér el az adott tétel, akkor az értékelés min. 3-4 kerek mondatban kell megfogalmazódjon.
 • Champion esélyes: 95-100 pont,
 • Arany minősítés: 89-94 pont,
 • Ezüst minősítés: 79-88 pont,
 • Bronz minősítés: 69-78 pont,
 • Hibákat tartalmazó tétel: 68 pont =/> hibás tétel

Champion díj: A Verseny Főkategóriánkénti legjobb mintái, amelyek az adott Főkategória 95-100 pont közötti Arany minősítéssel rendelkező mintái közül kerülnek kiválasztásra. Amennyiben az adott Főkategóriában csak egy olyan minta volt, amely aranyminősítést ért el, úgy Champion díj odaítélésének lehetőségéről a Champion díj kiválasztását a Minősítő Bizottság fogja eldönteni.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül a Champion-díjas párlatok/pálinkák közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat Verseny külön zsűrije összehasonlító módszerrel ismételt minősítés után ítél oda, a MB azon tagjainak visszakóstolása alapján, akik közvetlen kapcsolati minőségükben nem érdekeltek a díj odaítélésében.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legeredményesebb kereskedelmi főzdéje Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett erdélyi kereskedelmi főzdék közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legeredményesebb magánfőzője Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett erdélyi magánfőzők közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb kajszibarack párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett kajszibarack párlatok/pálinkák közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb kajszibarack párlata Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett kajszibarack párlatok közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb szilva párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett szilva párlatok/pálinkák közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb szilva párlata Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett szilva párlatok közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb körte párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett körte párlatok/pálinkák közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb körte párlata Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett körte párlatok közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb vadon termő gyümölcs párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett vadon termő gyümölcs párlatok/pálinkák közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb vadon termő gyümölcs párlata Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett vadon termő gyümölcs párlatok közül kerül kiválasztásra.

Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb házasított párlata/pálinkája Erdély – Csíkszereda, 2024.” díjat a Verseny keretein belül a nevezett házasított párlatok/pálinkák közül kerül kiválasztásra.

7.4.1. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének különdíja

7.4.2. Csíkszereda Városának különdíja

7.4.3. Hargita Megye Tanácsának különdíja

7.4.4. Meglepetés díjak

Főkategória: Alma

Főkategória: Egyéb almatermésű gyümölcsök
Alkategória: Körte,
Alkategória: Vilmoskörte,
Alkategória: Birs,
Alkategória: Naspolya.

Főkategória: Szilva

Főkategória: Egyéb csonthéjas gyümölcsök
Alkategória: Cseresznye,
Alkategória: Meggy,
Alkategória: Őszibarack,
Alkategória: Kajszibarack.

Főkategória: Bogyós gyümölcsök
Alkategória: Szamóca,
Alkategória: Málna,
Alkategória: Szeder,
Alkategória: Faeper,
Alkategória: Ribizke,
Alkategória: Bodza,
Alkategória: Egyéb bogyós gyümölcsök, feltüntetendő megnevezéssel

Főkategória: Vadon termett gyümölcsök
Alkategória: Almatermésű vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve
Alkategória: Csonthéjas vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve
Alkategória: Bogyós vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve

Főkategória: Szőlő
Alkategória: Fehérszőlő,
Alkategória: Kékszőlő.

Főkategória: Törköly

Alkategória: Fehérszőlő
Alkategória: Kékszőlő
Alkategória: Aszútörköly

Főkategória: Vegyes gyümölcs

Főkategória: Ágyas pálinkák/ párlatok

Főkategória: Likőr

Főkategória: Egyéb pálinkák/ párlatok/ geistek