A jelentkezési határidő lejártáig:

Szabályzat

A verseny elsődleges célja a kulturált párlat és pálinkafogyasztás népszerűsítése Erdélyben, különös figyelemmel az évszázados hagyományokra és a jelenkor minőségi követelményeire. A verseny nevezői olyan részletes visszajelzést kapnak az általuk nevezett minták érzékszervi tulajdonságairól, amelyet a bírálatban kiemelt nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező minősítők készítenek el. További feladat az üzleti kategória marketingeszközökkel való támogatása, kereskedelmi lehetőségeinek növelése, valamint az egyéni kategóriában a minőségi előállítás szándékának erősítése.

Rendező: Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny Erdély – Csíkszereda, 2022 (továbbiakban: Verseny) Rendezője a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete.

A Verseny pénzügyi lebonyolítója: A Verseny pénzügyi lebonyolítója a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, bankszámlaszáma: RO12OTPV260001150626RO01, OTP Bank.

Felhívás: A Rendező a jelen szabályzatban nem szabályozott feltételeket (mint pl.: a lebonyolítás helyszínei, nevezési határidő, nevezési díj) külön Felhívásban teszi közzé.

Nevező: A párlatot és/vagy pálinkát előállító és/vagy forgalmazó üzleti vállalkozás, a párlatot előállító magánfőző, vagy bérfőzdében előállíttató magánszemély, aki Mintát nevez be a Versenyre.

Minta: A Nevezők mindazon párlatai, amelyek megfelelnek az előállítás helye szerinti állam hatályos normatíváinak, valamint azok a pálinkák, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és Tanács 2019/787 (2019. április 17.) Rendeletének földrajzi árujelzők oltalma alá tartozó pálinka és törkölypálinka előírásainak.

Nevezési lap / Nevezői adatlap: A 2022. évi ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny Erdély – Csíkszereda, 2022 versenyre való jelentkezéshez kötelezően kitöltendő nyomtatvány, mely a Minta és a Nevező azonosítására szolgál. E dokumentumok a verseny honlapján, a www.akovita.ro oldalon érhetőek el és tölthetőek ki.

Közvetlen kapcsolat: Az adott Nevező, vagy az adott Nevező vállalkozásában betöltött tulajdonosi, vezető tisztségviselői vagy alkalmazotti személyi kört jelenti.

Elnökség: A jelen szabályzat szerinti feladatokra felkért szakemberekből álló testület, melynek tagjai külön felhívásban kerülnek megnevezésre.

Előkészítő Bizottság: Az Elnökség által felkért testület, melynek tagjai az előkészítési munkaszakaszban segítik az Elnökség munkáját.

Kiértékelő Bizottság: Olyan szakemberekből álló testület, amelynek a Verseny során kizárólagos feladata a Minősítők általi minősítéssel ellátott Bírálati lapok pontozásos és a szöveges kiértékelésének elvégzése.

Technikai személyzet: A Versenyen közreműködő mindazon személyek, akik szakértelmükkel és munkájukkal biztosítják a Verseny technikai lebonyolítását.

Minősítő: Olyan szakember, aki kellő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik a párlatok és/vagy pálinkák érzékszervi minősítése terén.

Minősítő Bizottság: A Versenyre a Verseny Elnöke és Szakmai Elnöke által felkért Minősítőkből álló testület, melynek feladata a nevezett minták érzékszervi minősítése (továbbiakban: MB).

Bírálati lap: Olyan egységes, a Versenyen rendszeresített formanyomtatvány, amelyen a jelen szabályzatban foglalt feltételek szerinti érzékszervi minősítés bíráló általi rögzítése történik.

A Verseny Döntő Zsűrije: A Verseny Elnöke és Szakmai Elnöke által a MB tagjaiból kiválasztott Minősítők, akik a Versenyen a minta végleges minősítését és pontszámának a megállapítását végzik abban az esetben, amennyiben az előző Minősítői minősítések jelen szabályzat szerint nem vezetnek eredményre.

Érzékszervi tréning: A Versenyt megelőzően megtartott olyan felkészítő esemény, ahol a Minősítők képességei kerülnek trenírozásra, tesztelésre párlat, pálinkaismereti és érzékszervi szempontok szerint.

Érzékszervi minősítés: A Versenyre nevezett minták Minősítők által történő minősítése.

Analitikai vizsgálat: A Versenyre nevezett minták a Rendező által a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti vizsgálata.

A Verseny helyszínét a Rendező választja ki, amelyet Felhívásban tesz közzé.

A Verseny érzékszervi minősítésének időpontját a Rendező határozza meg, amelyet Felhívásban tesz közzé.

A Verseny érzékszervi minősítései nyilvánosak, de ez a nyilvánosság nem zavarhatja az érzékszervi minősítés menetét, annak hitelességét.

A Verseny eredményhirdetésének helyszínét és időpontját a Rendező jelöli ki, amelyet Felhívásban tesz közzé.

A Nevezőknek az Üzleti kategóriában a 0,5 liter űrtartalmú kiszerelés esetén 2 (kettő), 0,35 liter űrtartalmú kiszerelés esetén min. 2 (kettő) palack kereskedelmi mintát – de mintánként minimum 0,7 liter összmennyiséget –, Egyéni kategóriában mintánként minimum 0,5 liter összmennyiséget kell beküldeni a nevezés helyszínére.
A Verseny szervezését, lebonyolítását, a jelen szabályzat betartását az Elnökség felügyeli. Az Elnökség 5 tagból áll, az alábbiak szerint:
 • a Verseny Elnöke, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének Elnöke,
 • a Verseny Szakmai Elnöke,
 • a Verseny Kiértékelő Bizottságának Elnöke,
 • a Verseny Előkészítő Bizottságának Elnöke,
 • a Verseny Marketing- és Kommunikációs Vezetője.
 • Az Elnökségi feladatok ellátására megbízás útján kerül sor.
 • Az Elnökség tagjait a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete kéri fel, illetve jelöli ki és bízza meg. Személyük megnevezése a Felhívásban kerül közzétételre.
 • Az Elnökség megbízatása a következő évi Verseny meghirdetéséig tart.
 • Az Elnökség tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes elkötelezettséggel tartoznak a Verseny meghirdetésétől a lezárásig.
 • Az Elnökség tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést, indokolt esetben a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete adhat, határozattal.
 • Az Elnökség tagjai a Versenyen érzékszervi bírálatot nem végeznek.
 • A jelen Szabályzatot érintő döntést, eseményt legalább három elnökségi tagnak aláírásával hitelesíteni kell, melyért teljes felelősséggel tartoznak.
 • Gondoskodik a Verseny személyi és technikai feltételeinek meglétéről,
 • megfelelő számú és szakértelmű személyzet biztosításáról,
 • megfelelő elektronikai eszközök biztosításáról (nevezések, eredmények nyilvántartásához, minősítések elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításával).
 • Megnyitja és bezárja a Versenyt,
 • folyamatosan felügyeli a lebonyolítását, annak meghirdetésétől az után követés megtörténtéig.
A Verseny Elnöke és Szakmai Elnöke felkéri a Verseny Előkészítő Bizottságának és a Kiértékelő Bizottságának a Tagjait. A Verseny Szakmai Elnöke által készített szakmai szempontokat figyelembe vevő tervezet alapján:
 • összeállítja a Verseny lebonyolítására vonatkozó tematikus rendet,
 • összeállítja a Verseny tematikus kóstolási rendjének vázlatát.
A Verseny Előkészítő Bizottságának javaslata alapján a Versenyről kizárja azon Mintákat, amelyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglaltaknak.
Az Elnökség által felkért szakértőkből álló testület. Az Előkészítő Bizottság tagjainak megbízatása az eredményhirdetés befejezéséig tart.
A Versenyre nevezett Minták érzékszervi minősítését a Minősítők végzik. A Versenyen az érzékszervi minősítést végző Minősítők munkájukat a Verseny Szakmai Elnöke irányítja.
 • A párlatok, pálinkák minősítése a Minősítők által egyénileg történik.
 • Az érzékszervi minősítés alatt a Minősítők egymással semmilyen módon nem kommunikálhatnak, mivel ellenkező esetben zavarják és befolyásolják a többi Minősítő munkáját. A Mintáról kialakult benyomásukat nem oszthatják meg a többi Minősítővel.
 • Amennyiben a Minősítőknek kérdésük van, úgy azt csendesen jelzik a Verseny Szakmai Elnöknek, illetve Elnökének.
 • Mobiltelefont vagy egyéb informatikai kommunikációs eszközt az érzékszervi minősítés ideje alatt a Minősítők nem használhatnak.
 • A MB tagjai nem rendelkezhetnek másolattal, feljegyzéssel vagy kivonattal a bírálati lapról.
 • Minden mintát legalább három Minősítő minősít, egymástól függetlenül.
 • A leírásnak tartalmazni kell a tételek részletes jellemzőit.
A Verseny lebonyolításához, a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmailag felkészült és elégséges számú Technikai személyzet biztosítása az Elnökség feladata.
 • A Verseny általános felszolgálói és kiszolgálói feladatok ellátása.
 • A Versenyen a minták felszolgálása, a használt poharak leszedése, a tiszta poharak biztosítása, a bírálói asztalok rendezése, a bírálói lapok Minősítőkhöz történő kijuttatása és a bírálati lapok összeszedése.
 • A Technikai személyzet begyűjti a kitöltött Bírálati lapokat, ellenőrzi a rovatok hiánytalan kitöltését, a Minősítő aláírását, majd a Bírálati lapokat kiértékelésre átadja a Kiértékelő Bizottságnak.
 • A Technikai személyzet tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben az Elnökség adhat.
A Versenyre nevezett Minták analitikai vizsgálatát egyszerű vizsgálati módszerekkel a Rendező megbízásából a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának Élelmiszertudományi Tanszéke végzi el. A Rendező a versenyre nevezett Mintákból szúrópróba szerűen választja ki a vizsgálat alá vonandó Mintákat.
 • etilalkohol tartalom,
 • metilalkohol tartalom,
 • ciánhidrogén tartalom,
 • réztartalom.
Az Érzékszervi minősítés során valamennyi Minősítő az általa vizsgált Mintákról Bírálati lapot tölt ki, melyen saját szakmai véleményét fogalmazza meg.
A Bírálati lapon a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • a Minta sorszáma,
 • a versenykategória Fő- és Alkategória szerinti megnevezésben,
 • a párlat/pálinka fajtája faj, illetve — amennyiben a nevező a nevezési lapon és a csomagoláson feltüntette – fajta megnevezéssel, de egyedi megnevezések nem szerepelhetnek benne,
 • alkoholfok (48 V/V % alatti, aminek jelzése: „<48″, illetve 48 V/V %-al egyező vagy a feletti, amelynek jelzése: „48=<“).
 • Aranyminősítés: 18-20 pont,
 • Ezüstminősítés: 16-17 pont,
 • Bronzminősítés: 14-15 pont.
Champion díj: A Verseny Főkategóriánkénti legjobb mintái, amelyek az adott Főkategória Aranyminősítéssel rendelkező mintái közül kerülnek kiválasztásra. Amennyiben az adott Főkategóriában csak egy olyan minta volt, amely aranyminősítést ért el, úgy Champion díj odaítélésének lehetőségéről a Champion díj kiválasztására jogosult MB tagok döntenek.
A Minta Versenyen elért minősítését a Minősítők által adott pontszámok alapján számított minősített többség határozza meg, az alábbi feltételekkel: Az azonos mintát minősítő Minősítők által adott pontszámok alapján először a minta 7.1. pontba történő besorolása kerül megállapítása, amely abban az esetben lehetséges:
 • amennyiben a három Minősítő közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá
 • a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség – a 13 pont vagy az alatti pontszámok 13 pontnak minősülnek –, illetve annak figyelembe vételével, hogy ennél a feltételnél a 18 pont vagy az a fölötti pontszámok 18 pontnak minősülnek.
Amennyiben a három Minősítő közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség, úgy a minta végleges pontja:
 • mindhárom Minősítő által történő azonos kategóriába sorolása esetén az, amelyre legalább kettő Minősítő minősítette a mintát, vagy
 • amennyiben két Minősítő által azonos kategóriába, de a harmadik Minősítő másik kategóriába minősítette az adott mintát, úgy a minta végleges pontja az azonos kategórián belüli minősítés alsó vagy felső pontja attól függően, hogy a harmadik Minősítő milyen irányba minősítette a mintát. A harmadik Minősítő lefelé történő minősítése esetén a kategória alsó pontértéke, a felfelé történő minősítése esetén a kategória felső pontértéke az adott minta pont szerinti minősítése. Ez a pont nem alkalmazandó a 7.1.4. pont esetében.
Amennyiben legalább két Minősítő aranyminősítésűnek minősítette a mintát, és a harmadik Minősítő minősítése szerint a minta legalább ezüstminősítésű, akkor a minta versenyminősítése aranyminősítés. Amennyiben a harmadik Minősítő minősítése bronzminősítés, akkor a 7.1.5. alapján kell eljárni.
Amennyiben a minta kategória szerinti minősítése aranyminősítés, a minta végleges pontja a három Minősítő által adott pontok alapján a Fő- és alkategóriánkénti azon minták:
 • 20 pontosak, amelyeket legalább két Minősítő 20 pontosnak minősített.
 • 19 pontosak, amennyiben legalább két Minősítő 19 pontosnak minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Minősítő 20 pontosra, egy Minősítő 19 pontosra, a harmadik Minősítő 18 pontosra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Minősítő 20 pontosra, egy Minősítő 18 pontosra, a harmadik Minősítő 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.
 • 18 pontosak, amennyiben legalább két Minősítő 18 pontosnak minősítette a mintát, a harmadik Minősítő 16, 17, 19 vagy 20 pontra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Minősítő 19 vagy 20 pontra, egy Minősítő 18 pontra, a harmadik Minősítő 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.
Amennyiben a 7.1.1.–7.1.4. pontokban rögzítettek szerint valamelyik feltétel, a három Minősítő minősítésének figyelembe vételével nem teljesül, úgy további két Minősítőnek kell minősíteni a mintát. Ezt követően az azonos minta öt minősítése közül a legnagyobb és a legkisebb érték figyelmen kívül hagyásával a 7.1.1.–7.1.4. pontokban meghatározottak szerint kell megállapítani a minta végső pontszámát.
Amennyiben az öt minősítés alapján sem lehet a minta 7.1. pont szerinti minősítését elvégezni, úgy a háromtagú Döntő Zsűri kerül kinevezésre, akinek feladata a Minta végső minősítésének meghozatala, konszenzus alapján.
Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legeredményesebb erdélyi kereskedelmi főzdéje Erdély – Csíkszereda, 2022.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett erdélyi kereskedelmi főzdék közül kerül kiválasztásra.
Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legeredményesebb erdélyi magánfőzője Erdély – Csíkszereda, 2022.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett erdélyi magánfőzők közül kerül kiválasztásra.
Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb erdélyi vadon termő gyümölcsből készült párlata Erdély – Csíkszereda, 2022.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett erdélyi vadon termő párlatok közül kerül kiválasztásra.
Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb erdélyi vadon termő gyümölcsből készült párlata Erdély – Csíkszereda, 2022.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett erdélyi vadon termő párlatok közül kerül kiválasztásra.
Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb erdélyi szilvapárlata Erdély – Csíkszereda, 2022.” díjat a Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett erdélyi szilvapárlatok közül kerül kiválasztásra.
Az „ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny legjobb erdélyi szilvapárlata Erdély – Csíkszereda, 2022.” díjat a Verseny keretein belül az egyéni kategóriájába nevezett erdélyi szilvapárlatok közül kerül kiválasztásra.
7.4.1. Fortissimus Spiritus – a PálinkaKollégium® szakmai műhely különdíja 7.4.2. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének különdíja 7.4.3. Csíkszereda Városának különdíja 7.4.4. Hargita Megye Tanácsának különdíja 7.4.5. Meglepetés díjak

Főkategória: Alma

Főkategória: Egyéb almatermésű gyümölcsök
Alkategória: Körte,
Alkategória: Vilmoskörte,
Alkategória: Birs,
Alkategória: Naspolya.

Főkategória: Szilva

Főkategória: Egyéb csonthéjas gyümölcsök
Alkategória: Cseresznye,
Alkategória: Meggy,
Alkategória: Őszibarack,
Alkategória: Kajszibarack.

Főkategória: Bogyós gyümölcsök
Alkategória: Szamóca,
Alkategória: Málna,
Alkategória: Szeder,
Alkategória: Faeper,
Alkategória: Ribizke,
Alkategória: Bodza,
Alkategória: Egyéb bogyós gyümölcsök, feltüntetendő megnevezéssel

Főkategória: Vadon termett gyümölcsök
Alkategória: Almatermésű vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve
Alkategória: Csonthéjas vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve
Alkategória: Bogyós vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve

Főkategória: Szőlő
Alkategória: Fehérszőlő,
Alkategória: Kékszőlő.

Főkategória: Törköly

Alkategória: Fehérszőlő
Alkategória: Kékszőlő
Alkategória: Aszútörköly

Főkategória: Vegyes gyümölcs

Főkategória: Egyéb párlatok